Partneri


Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda

Sekretarijat za sport i omladinu vrši poslove koji se odnose na:

• održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji grada i nabavka sportske opreme i rekvizita;
• podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
• učešće u obezbeđenju realizacije međuopštinskog nivoa predškolskih i školskih takmičenja;
• obezbeđivanje uslova za rad mladim sportskim talentima i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
• obezbeđivanje učešća sportskih organizacija sa teritorije Grada u evropskim klupskim takmičenjima;
• finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta koje je osnovao grad i ostvarenje programa ili delova programa drugih organizacija kojim se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou grada; • organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za grad;
• unapređivanje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih uključujući i antidoping obrazovanje;
• sprečavanje negativnih pojava u sportu; edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o bitnim pitanjima za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima;
• periodična testiranja, skupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji Grada, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija: obezbeđivanje uslova za rad sportskih organizacija i stručnjaka u oblasti sporta na teritoriji grada;
• obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta;
• obezbeđivanje realizacije trenažnog procesa beogradskih sportskih organizacija;
• unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta na nivou Grada i posticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
• stipendije za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
• dodelu nagrada i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta;
• realizaciju programa za decu i mlade za vreme školskog zimskog i letnjeg raspusta;
• praćenje aktivnosti i saradnja sa udruženjima od javnog značaja za rad sa mladima, savezima, udruženjima mladih i udruženjima za mlade;
• podsticanje i praćenje programe saveza, udruženja mladih i udruženja za mlade koji su multidisciplinarni po svom sadržaju i raznovrsni po obliku rada, a koji imaju za cilj sprovođenje gradskog akcionog plana za mlade;
• obezbeđivanje uslova za rad ustanova preko kojih se ostvaruje javni interesa u oblastima omladinskog sektora, a koje su osnovane od stane Grada i ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima;
• stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladeih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života;
• obezbeđivanje sufinansiranja mladih – učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima, odnosno drugim stručnim okupljanjima u inostranstvu;
• obezbeđivanje uslova za organizovanje seminara, stručnih konferencija, i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija, koja imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih i udruženja za mlade kao člana odgovarajuće evropske - međunarodne studentske asocijacije.

Sekretarijat obavlja i druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i poslove državne uprave u oblasti sporta i omladine koje Republika poveri Gradu.

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=2026


Sportski savez Beograda

Sport i Beograd oduvek su činili neraskidivi spoj i preplitali svojesudbine od samog početka. 26. maja 1945, na još svežim tragovima Drugog svetskog rata, Beograd i njegov sport započeli su novo poglavlje prestonice osnivanjem Fiskulturnog odbora Beograd (FOB), na čelu sa predsednikom osnivačkog odbora, Milijanom Neoričićem, i sekretarom Slobodanom Ćosićem.

Ubrzo nakon njegovog osnivanja, formiran je u Fiskulturni odbor Jugoslavije, poznatiji kao FOJ. Obe profesionalne sportske institucije svoje utemeljenje imale su u tadašnjoj Narodnoj omladini Jugoslavije, koja je bila i pokretač organizovanog sporta na teritoriji Beograda.

Fiskulturni odbor Beograda pod tim nazivom radio je do 1952. godine kada je preimenovan najpre u Savez sportova Beograd (SSB), a deset godina kasnije, 1962, u Savez organizacija za fizičku kulturu Beograda (SOFK). SOFK-a je bila centralna sportska institucija naredne tri decenije u Beogradu i za to vreme oko sebe okupila veliki broj gradskih sportskih saveza i asocijacija. 1992. godine, ova institucija dobija svoj današnji naziv – Sportski savez B eograda (SSAB).

Sportski sаvez Beogrаdа je аsocijаcijа grаnskih sportskih sаvezа, opštinskih sportskih sаvezа, sportskih društаvа i udruženjа nа teritoriji grаdа Beogrаdа. Obuhvаtа 58 sаvezа, odnosno 60 rаzličitih vrstа sportovа, sа 1209 аktivnih registrovаnih klubovа, preko 80.000 sportistа, od kojih preko 60.000 muškаrаcа i 20.000 ženа, dok sportistа mlаđih kаtegorijа imа preko 50.000.

Kao institucija od klljučnog značaja za sport, Savez ima značajnu ulogu u usaglašavanju programa rada svojih članica, izradi zajedničkog plana razvoja sporta u Beogradu i organizaciji sportskih manifestacija. Sportski sаvez Beogrаdа obаvljа svoje nаdležnosti nа osnovu Zаkonа o sportu („Službeni glаsnik RS“ br. 52/96 ), Zаkonа o udruženjimа (Službeni glаsnik RS“ br. broj 51/09), Stаtutu orgаnizаcije, prаvilnicimа i drugim аktimа.

U rаdu Sportskog sаvezа Beogrаdа učestvuju sledeće komisije: Komisijа zа kаtegorizаciju sportovа, Komisijа zа kаtegorizаciju klubovа iz Beogrаdа, Komisijа zа progrаm i finаnsije, Komisijа zа vrhunske sportske mаnifestаcije i tаkmicenjа od interesа zа Grаd, Komisijа zа dodelu nаgrаdа i priznаnjа, Komisijа zа sportske objekte i investicije, Komisijа zа stručni rаd u sportu, Komisijа zа ženski sport, Komisijа zа rekreаtivni sport, Komisijа zа kаtegorizаciju klubovа koji ostvаruju izuzetne sportske rezultаte i Komisijа zа međunаrodnu i međugrаdsku sаrаdnju i medije.

http://www.sportskisavezbeograda.org.rs/index.php